مرکز سلامتی ایران

ماموريت ما: خدمت در راستای حاکمیت بالینی

انجام دادن کارهای درست، به شیوه درست، در مکان و زمان درست برای بیمار درست همراه با پیدایش نتیجه درست

خط مشی کیفیت و اهداف استراتژیک

  • ارتقای کارایی خدمات اورژانس بر اساس حاکمیت بالینی
  • افزایش رضایت مندی،احترام، پاسخگویی و جلب اعتماد متقاضی خدمات
  • سنجش و ارتقای کیفیت خدمات درمانی و مراقبت های ارائه شده در سرویس های آمبولانس
  • مدیریت سرمایه های انسانی و فیزیکی

رسالت و چشم انداز

  • به عنوان بهترین مرکز ارایه دهنده خدمات اورژانس توسط بیماران، مراکز درمانی،مشتریان و کارکنان باقی بمانیم.
  • پیشتاز استفاده از فناوریهای نوین خدمات فوریت باشیم
  • ارایه دهنده یک الگوی موفق از مدیریت خدمات امبولانس در کشور باشیم